flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Посадова інструкція спеціаліста з інформаційних технологій

 ЗАТВЕРДЖЕНО

         Керівником апарату

Івано-Франківського

         міського суду

         Івано-Франківської області

 

                   _______________ Оліяр В.І.

Наказ № 116 від 14.03.2012 р.

 

 

Посадова інструкція головного спеціаліста з інформаційних технологій Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області

 

1. Загальні положення

1.1.           Посадова інструкція головного спеціаліста з інформаційних технологій міського суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та обсяг відповідальності особи, яка займає посаду головного спеціаліста з інформаційних технологій суду загальної юрисдикції (далі - головний спеціаліст з інформаційних технологій).

1.2.           Головний спеціаліст з інформаційних технологій є посадовою особою апарату міського суду (далі - суд), правовий статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

1.3.           Головний спеціаліст з інформаційних технологій призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4.           На посаду головного спеціаліста з інформаційних технологій призначається особа, яка має вищу освіту відповідного професійного спрямування з освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років, якому може бути наданий доступ до державної таємниці.

1.5.            У своїй роботі керується Конституцією України, кодексами України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та регулюють питання організації та здійснення організаційно-технічного забезпечення діяльності судової системи; наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, рішеннями органів суддівського самоврядування; правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту, іншими нормативно-правовими актами, цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст з інформаційних технологій суду загальної юрисдикції:

2.1.            В межах наданих технічних можливостей організовує впровадження в роботі суду комп'ютерних технологій: встановлення комп'ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу, запровадження комп'ютерних програм автоматизованої системи передачі судових рішень в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру судових рішень, автоматизованої системи електронного документообігу, адміністрування локальної комп'ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу тощо, та забезпечує здійснення відповідного моніторингу щодо впровадження електронного цифрового підпису, запису фонограм судових засідань, надсилання судових рішень та інших електронних документів.

2.2.            Забезпечує адміністрування автоматизованих робочих місць суддів та працівників апарату суду.

2.3.            Забезпечує введення в експлуатацію, встановлення, програмне обслуговування комп'ютерної техніки, периферійного обладнання та оргтехніки, що знаходяться на балансі суду.

2.4.            Організовує проведення робіт щодо інсталяції ліцензійного програмного забезпечення.

2.5.            Здійснює практичну та методичну допомогу суддям і працівникам апарату суду з питань роботи та використання ліцензійного програмного забезпечення та комп'ютерного обладнання, що знаходиться на балансі суду. За погодженням голови суду, керівника апарату, начальників відділів проводить заняття щодо вивчення працівниками апарату безпечного використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення.

2.6.            Здійснює обслуговування та забезпечує моніторинг введення в експлуатацію та організовує обслуговування комп'ютерної мережі суду, поточне адміністрування мережевого обладнання локальної комп'ютерної мережі, адміністрування контролера домену та серверів комп'ютерної мережі.

2.7.            Забезпечує доступ користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів.

2.8.            Здійснює моніторинг дотримання технології експлуатації програмного забезпечення та використання антивірусного захисту локальної комп'ютерної мережі.

2.9.            Забезпечує виявлення і попередження недоліків у роботі працівників суду під час використання комп'ютерної та оргтехніки, системного та прикладного програмного забезпечення.

2.10.        Проводить аналіз стану інформаційного забезпечення суду та вносить пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи суду в частині інформаційного забезпечення діяльності суду, надає відповідні звіти.

2.11.          Забезпечує адміністрування та постійне оновлення інформації на власному веб- сайті суду у складі веб-порталу «Судова влада України».

2.12.          Забезпечує приймання та відправлення офіційної електронної пошти, що надходить на адресу суду, контролює додержання працівниками апарату Інструкції з використання електронної пошти.

2.13.        Здійснює заходи з технічного захисту інформації з обмеженим доступом, яка містить відомості, що становлять державну таємницю.

2.14.          Контролює додержання суддями та працівниками апарату інструкції щодо користування персональним комп'ютером.

2.15.          Приймає участь в діяльності інвентаризаційної комісії при проведенні інвентаризацій комп'ютерної та периферійної техніки, програмного забезпечення.

2.16.          Проводить своєчасне оновлення бази даних інформаційно-правової системи «Ліга Закон», забезпечує доступ суддів та працівників апарату до вказаної системи.

2.17.          Надає рекомендації, пропозиції щодо придбання техніки, пристроїв вводу-виводу інформації, витратних матеріалів, за погодженням з керівником апарату займається реалізацією схвалених пропозицій.

2.18.          Вносить пропозиції керівнику апарату та голові суду щодо розподілу або перерозподілу комп'ютерної техніки, що перебуває на балансі суду, з метою збалансованого забезпечення нею працівників, з урахуванням пріоритетності завдань пов'язаних з виконанням програми інформатизації суду.

2.19.          Перевіряє цілісність та безпеку електронної інформаційної бази даних суду, а в разі виявлення пошкодження або несанкціонованого доступу до неї негайно інформує керівника апарату та голову суду.

2.20.          Контролює використання доступу до мережі Інтернет в службових цілях суддями та працівниками апарату суду, яким надано дозвіл на її використання.

2.21.        Здійснює заходи для забезпечення підготовки і надіслання до Єдиного державного реєстру копій судових рішень в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису.

2.22.        Забезпечує інформаційний обмін через комп’ютерну мережу, включаючи надання електронних адрес працівникам суду, підтримку поштових скриньок в єдиному поштовому домені; розміщення поштових скриньок на Єдиному сервері; антивірусний захист.

2.23.        Забезпечує функціонування автоматизованої системи електронного документообігу в суді.

2.24.        Запобігає встановленню та використанню стороннього програмного забезпечення та медіа контенту, що безпосередньо не пов’язані з роботою суду.

2.25.        Здійснює контроль за використанням працівниками суду змінних носіїв інформації.

2.26.        Погоджує з керівництвом суду питання щодо використання в локальній мережі особистої комп'ютерної техніки працівників суду.

2.27.        Організовує створення копій електронної інформації користувачами та забезпечує ведення архіву інформаційних ресурсів суду. Забезпечує регулярну архівацію даних, які зберігаються на серверах, у тому числі зняття копій бази даних.

2.28.       Дотримується правил та норм з охорони праці та техніки безпеки, правил з експлуатації технічних засобів.

2.29.        Забезпечує контроль за формуванням та надсиланням посилок у єдиній судовій інформаційній системі (підсистема «Судова статистика»),

2.30.        Проводить моніторинг новітніх технологій, які можуть покращити роботу суду.

2.31.        Здійснює контроль за працездатністю комп’ютерної та оргтехніки суду, яка знаходиться на балансі суду, вносить пропозиції голові суду про необхідність ремонту, обслуговування, заміни зазначеного обладнання.

2.32.        Здійснює контроль за наявністю та використанням посадовими особами суду електронно-цифрових підписів.

 

3. Права


3.1.   Головний спеціаліст з інформаційних технологій має право:

3.1.1.       Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу" та іншими актами законодавства.

3.1.2.    На соціальний та правовий захист відповідно до свого статусу.

3.1.3.         За дорученням керівництва представляти інтереси суду в підприємствах, установах та організаціях, органах влади з питань, що належать до його компетенції.

3.1.4.      Отримувати матеріально-технічне забезпечення для виконання покладених на нього обов'язків та завдань. Має право безперешкодного доступу до комп’ютерної та оргтехніки суду, для проведення оновлення програмного забезпечення та моніторингу стану комп’ютерної та оргтехніки суду.

3.1.5.    В установленому порядку отримувати від працівників суду інформацію, необхідну для виконання посадових обов'язків.

3.1.6.     За погодженням з керівництвом суду залучати інших працівників апарату суду з метою забезпечення виконання покладених на нього завдань.

3.1.7.    Вносити в межах своєї компетенції пропозиції щодо вдосконалення роботи суду.

3.1.8.    Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

3.1.9.    Ознайомлюватися із скаргами та іншими документами, що містять оцінку робіт та надавати по ним пояснення, а також вимагати від працівників суду, що користуються в повсякденній роботі програмними комплексами та електронними інформаційно - правовими системами, дотримання відповідних інструкцій по користуванню програмним забезпеченням.

 

4. Відповідальність

 

4.1.    Головний спеціаліст з інформаційних технологій відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" несе відповідальність за збереження одержаної від працівників суду інформації, баз даних комп’ютерних програм та автоматизованих систем суду, за достовірність службової інформації, що надається голові суду та безпосередньо керівнику апарату суду, або начальнику відповідного відділу, якщо штатним розписом суду передбачено структурні підрозділи, за порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання (несвоєчасне, неякісне тощо) посадових обов'язків і завдань, бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

5. Взаємовідносини за посадою

 

5.1.           Головний спеціаліст з інформаційних технологій підпорядковується голові суду та безпосередньо керівникові апарату суду або начальнику відповідного відділу, якщо штатним розписом суду передбачено структурні підрозділи, у разі виникнення технічних недоліків у роботі суду в сфері інформаційно-технічного забезпечення суду (спеціалізованого програмного забезпечення, засобів фіксації судових засідань, серверних комплексів та іншого комп’ютерного устаткування яке знаходиться на балансі суду) координує та звітує про виконану роботу перед керівництвом відповідного суду або територіального управління державної судової адміністрації, структурного підрозділу з інформаційних технологій Державної судової адміністрації України та інформаційно-технічним адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень.

5.2.           Головний спеціаліст з інформаційних технологій отримує доручення безпосередньо від голови суду, керівника апарату суду або начальника відповідного відділу.

5.3.           Документи на опрацювання головному спеціалісту з інформаційних технологій передаються за резолюцією голови суду, керівника апарату суду або начальника відповідного відділу.

5.4.           Подання головним спеціалістом з інформаційних технологій документів на підпис голові суду здійснюється після погодження з керівником апарату суду або начальником відповідного відділу.

5.5.    Головний спеціаліст з інформаційних технологій під час виконання своїх обов'язків та завдань взаємодіє з іншими працівниками апарату суду, територіального управління державної судової адміністрації та структурного підрозділу з інформаційних технологій Державної судової адміністрації України, інформаційно-технічного адміністратора Єдиного державного реєстру судових рішень та за погодженням з головою суду з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями.