flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Посадова інструкція секретаря суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

         Керівником апарату

Івано-Франківського

         міського суду

         Івано-Франківської області

 

                   _______________ Оліяр В.І.

Наказ № 116 від 14.03.2012 р.

 

 

Посадова інструкція секретаря Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція секретаря міського суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря міського суду (далі - секретар суду).

1.2. Секретар суду є посадовою особою апарату міського суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

1.3. Секретар суду призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4. На посаду секретаря суду призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

1.5. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії  корупції" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, забезпечує заповнення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

2.2. Заповнює статистичні картки на підсудного (обвинуваченого) за допомогою техніко-технологічних засобів.

2.3. Заповнює картки обліку сум матеріальної і моральної шкоди, завданих злочином.

2.4. Забезпечує своєчасне подання всіх форм звітів територіальному управлінню Державної судової адміністрації та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.

2.5. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.

2.6. Веде номенклатурні справи суду.

2.7. Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду.

2.8. Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів.

2.9. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.

2.10. Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ.

2.11. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.

2.12. Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби.

2.13. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи.

2.14. Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.

2.15. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

2.16. Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.

2.17. На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконує його обов'язки.

2.18. Веде облік та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.

2.19. Виконує доручення голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду. 

 

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими актами законодавства.

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Вносити пропозиції голові суду, керівникові апарату суду, старшому секретарю суду щодо покращання умов, удосконалення форм і методів роботи канцелярії суду, забезпечення належної взаємодії з працівниками апарату суду, а також щодо покращання роботи суду в цілому.

3.4. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

 

4. Відповідальність

4.1. В залежності від виду і характеру порушення секретар суду несе дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із чинним законодавством:  за неналежне і несвоєчасне виконання покладених на нього обов’язків; за перевищення своїх повноважень; за бездіяльність або недобросовісне використання наданих йому прав; за порушення Загальних правил поведінки державного службовця; за недотримання обмежень, пов’язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням; за недотримання вимог законодавства про інформацію, державну таємницю; за порушення Правил поведінки працівника суду; за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку суду та трудової дисципліни; за недодержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та правил пожежної безпеки.

4.2. Секретарю суду забороняється: вчиняти дії процесуального характеру, а також дії, що можуть потягнути за собою виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків учасників судового процесу; розголошувати відомості, які становлять державну або іншу охоронювану законом таємницю, а також відомості, які стали йому відомими у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема, які стосуються приватного життя та здоров’я громадян або зачіпають їх честь та гідність; прилюдно висловлювати свою думку щодо справи, яка розглядається, або надавати довідки, консультації тощо з обставин, які можуть бути предметом розгляду в судовому засіданні. 

 5. Взаємовідносини за посадою

5.1. Секретар суду безпосередньо підпорядкований старшому секретарю суду, а в суді, штатним розписом якого посаду старшого секретаря суду не передбачено, - керівникові апарату суду.

5.2. Секретар суду безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має, координує роботу службовців апарату суду, які забезпечують роботу канцелярії суду.

5.3. Секретар суду отримує доручення безпосередньо від голови суду, керівника апарату суду та старшого секретаря суду.

5.4. Документи на опрацювання секретарю суду передаються за резолюцією голови суду, керівника апарату суду або старшого секретаря суду.

5.5. Подання секретарем суду документів на підпис голові суду здійснюється після погодження з керівником апарату суду або старшим секретарем суду.