flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Посадова інструкція консультанта суду

ЗАТВЕРДЖЕНО

         Керівником апарату

Івано-Франківського

         міського суду

         Івано-Франківської області

 

                   _______________ Оліяр В.І.

Наказ № 116 від 14.03.2012 р.

 

 

Посадова інструкція консультанта Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області

 

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція консультанта міського суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду консультанта міського суду (далі - консультант).

1.2. Консультант є посадовою особою апарату міського суду (далі - суд), правовий статус якої визначається  Законом України "Про державну службу".

1.3. Консультант призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду  з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4. На посаду консультанта призначається особа, яка має вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

1.5. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління Державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління Державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

2.1. Здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства та судової практики.

2.2. Здійснює ведення контрольних кодексів.

2.3. Інформує працівників суду про зміни в чинному законодавстві України та судовій практиці судових органів вищого рівня.

2.4. Проводить узагальнення роботи суду із звернення судових рішень до виконання.

2.5. Організовує роботу бібліотеки суду, підбір літератури для працівників суду, координує роботу бібліотекаря суду.

2.6. Забезпечує приймання та відправлення електронної пошти.

2.7. Здійснює контроль за веденням судової статистики, своєчасним та якісним складанням статистичних звітів.

2.8. Веде аналітичну роботу з різних напрямів діяльності суду відповідно до внутрішнього розподілу обов'язків між консультантами суду. Кожен звітний період проводить аналіз даних судової статистики з визначенням тенденцій динаміки основних показників судочинства.

2.9. Здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію голові суду та керівникові апарату про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращання роботи.

2.10. Здійснює оформлення проектів доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України.

2.11. Бере участь у плануванні роботи суду, за дорученням голови суду або керівника апарату здійснює контроль за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

2.12. Організовує та здійснює підготовку статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

2.13. Бере участь у здійсненні заходів з підвищення кваліфікації працівників суду, які займаються первинним обліком.

2.14. Координує роботу з питань ведення статистики з відповідними апеляційним судом, територіальним управлінням державної судової адміністрації, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів.

2.15. Виконує інші доручення голови суду та керівника апарату суду.

 

3. Права

3.1. Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів" та іншими актами законодавства.

3.2.  На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи із забезпечення діяльності консультантів суду.

3.4.  Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.5. За погодженням з головою суду або керівником апарату суду витребовувати і отримувати інформацію та матеріали, необхідні для виконання службових обов'язків.

3.6 .  Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду, забезпечуючи ведення відповідних протоколів.

 

 

 

4. Відповідальність

4.1. Консультант суду відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

5. Взаємовідносини за посадою

5.1. Консультант суду безпосередньо підпорядкований голові суду, керівникові апарату суду.

5.2. Консультант суду безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

5.3. Консультант суду отримує доручення безпосередньо від голови суду та керівника апарату суду.

5.4. Документи на опрацювання консультанту суду передаються за резолюцією голови суду або керівника апарату суду.

5.5. Подання консультантом суду документів на підпис голові суду здійснюється після погодження з керівником апарату суду.